Raveeporn Meesaengtham

Avatar photo

ESG Trends (Environmental, Social, Governance Trends)

ESG Trends (Environmental, Social, Governance Trends)

ในปี 2021 ที่ผ่านมา เรื่องของความยั่งยืนยังคงเป็นกระแสที่ผู้คนในโลกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง และในปี 2022 นี้หลายองค์กรรัฐและธุรกิจเอกชนยักษ์ใหญ่เริ่มหันมาจริงจังกับแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในบทความนี้จะรวบรวมแหล่งข้อมูลจากองค์กรน่าเชื่อถือมาสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในมุมมองของบุคคลทั่วไปอย่างเรา ว่าจะได้รับผลกระทบจากกระแสความยั่งยืนนี้อย่างไร ซึ่งภาพองค์รวมของเทรนนี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงทิศทางความก้าวหน้าด้านความยั่งยืนในปีนี้นั่นเอง สภาพอากาศท่ามกลางความเท่าเทียมกัน ผลกระทบครั้งใหม่จากองค์กรยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon การที่บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon ออกมาประกาศตนว่าจะเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติและการผลิตสินค้าเป็น Net Zero Emission ซึ่งอันที่จริงแล้ว หมายถึงก๊าซเรือนกระจกบางส่วนยังคงถูกปล่อยออกมาในชั้นบรรยากาศ แต่สิ่งเหล่านี้สามารถชดเชยได้ด้วยการกำจัดก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่เท่ากันออกจากชั้นบรรยากาศและกักเก็บไว้ในดิน พืช หรือวัสดุอย่างถาวร ซึ่งแตกต่างจาก Zero Emission จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์หรือก็คือ ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ไม่มีก๊าซมีเทน, ไม่มีไนตรัสออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ซึ่งการออกมาประกาศตนว่าจะเป็นองค์กร Net Zero Emission ของ Amazon ส่งผลให้ผู้ผลิต (Supplier) ในตลาดเทคโนโลยีได้รับผลกระทบทางตรงในการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมไปถึงทำให้บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีอย่าง Apple, Samsung, HP, Lenovo, Dell ออกมาประกาศตนเองเป็นองค์กร Net Zero Emission ด้วยเช่นกัน […]